Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w roku 2014

Burmistrz miasta Lędziny ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w roku 2014

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczona na realizację tych zadań:
  1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - kwota 17 000,00 zł, w tym:
   • aktywizacja miejskiego środowiska plastyków w ramach organizacji zajęć plastycznych, wystaw plenerów, organizacji wyjazdów do galerii, BWA, muzeów - 10 000,00 zł,
  2. działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - kwota 10 000,00 zł, w tym:
   • integracja i zapobieganie wykluczeniu społecznemu środowiska osób z niepełnosprawnościami,
  3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - kwota 55 000,00 zł, w tym:
   • zapewnienie na terenie miasta Lędziny przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych i oświatowo-rehabilitacyjnych.
 2. Zasady przyznawania dotacji:
  1. W konkursie mogą brać udział podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Lędziny.
  2. Gmina Lędziny po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowę na realizację zadania w formie powierzenia (z przekazaniem dotacji na finansowanie zadania).
  3. Organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a gmina Lędziny zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
 3. Terminy i warunki realizacji zadania:
  1. Termin realizacji zadania: od 13 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
  2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011, nr 6, poz. 25). Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  3. Do oferty należy dołączyć:
   • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego opatrzony datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem oferty lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
   • umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie),
  4. Załączniki do oferty składane w formie kserokopii winny być potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji (za zgodność z oryginałem, data, pieczątka, podpis).
  5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku organizacja może:
   1. odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert,
   2. zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego oraz zaktualizować kosztorys dotyczący realizacji zadania.
 4. Terminy składania ofert:
  1. Kompletne oferty należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2013 r.
  2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Miasta Lędziny lub data stempla pocztowego.
  3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert:
  1. Oceny złożonych ofert konkursowych dokona do dnia 7.01.2014 r. powołana zarządzeniem burmistrza miasta Komisja Konkursowa stosując następujące kryteria wyboru:
   • ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przystępujący do konkursu (pracownicy, ich kwalifikacje, zaplecze),
   • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
   • ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których zadanie publiczne będzie realizowane,
   • uwzględnienie planowanego przez organizację wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
   • uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę ich rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  2. Konkurs zostanie unieważniony, jeżeli:
   • nie złożono żadnej oferty,
   • żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów formalnych
  3. Wyboru ofert dokona burmistrz miasta na podstawie przedłożonej opinii Komisji Konkursowej do dnia 8.01.2014 r.
  4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze ofert w formie ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta i stronie internetowej www.ledziny.pl.
  5. Od podjętej decyzji burmistrza miasta nie przysługuje odwołanie.
  6. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest posiadanie przez oferenta rachunku bankowego, na który przekazywana będzie dotacja na realizację zadania.
 6. Zrealizowane przez gminę Lędziny w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
  1. Gmina Lędziny na realizację za zadań tożsamych z ogłoszonym konkursem przekazała następujące kwoty:
   1. rok 2012:
    • kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury… - 12 000,00 zł,
    • pomoc społeczna - 20 000,00 zł,
    • działania na rzecz osób niepełnosprawnych - 50 000,00 zł,
   2. rok 2013:
    • kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury… - 17 000,00 zł,
    • pomoc społeczna - 10 000,00 zł,
    • działania na rzecz osób niepełnosprawnych - 55 000,00 zł.

Konkurs został ogłoszony 29.11.2013.

Rozstrzygnięcie konkursu

 • konkurs ofert na "Realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w roku 2014" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń oraz w BIP-ie i na stronie internetowej miasta Lędziny,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 20.12.2013 r.,
 • opiniowanie ofert przez powołaną Miejską Komisję Konkursową nastąpiło w siedzibie zamawiającego w dniu 3.01.2014 r. o godz. 1000,
 • wybór oferty:
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
   • zadanie "Aktywizacja miejskiego środowiska plastyków w ramach organizacji zajęć plastycznych, wystaw, plenerów, organizacji wyjazdów do galerii, BWA, muzeów" - Klub Plastyka Kontrast - 10 000,00 zł,
  • działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
   • zadanie "Integracja i zapobieganie wykluczeniu społecznemu środowiska osób z niepełnosprawnościami" - Lędzińskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin - 10 000,00 zł,
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:
   • zadanie "Zapewnienie na terenie miasta Lędziny przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych i oświatowo-rehabilitacyjnych" - Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina w Lędzinach - 55 000,00 zł,
 • konkurs został rozstrzygnięty 3.01.2014 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Bednarczyk, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 109, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 114, e-mail: kultura@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.01.03
Data udostępnienia: 2014.01.03 20:59:30
Liczba odwiedzin strony: 2045 (ostatnie odwiedziny 2023.01.24 18:24:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny