Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Przetarg na utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2014 roku

Data ogłoszenia przetargu: 9.12.2013
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Urząd Miasta Lędziny
ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 216 65 11 do 13, 216 62 91, 216 63 01
tel./fax: (0 32) 216 65 08
e-mail: um@ledziny.pl
Przedmiot zamówienia: Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2014 roku.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-6.
Termin realizacji zamówienia: 31.12.2014
Specyfikacja warunków zamówienia:  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (1199 KB) albo odebrać w siedzibie zamawiającego (ul. Lędzińska 47, I piętro) w pokoju nr DG5.
Osoba do kontaktów z oferentami: Iwona Dworak
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Lędzińska 47, pok. nr DG5, tel. (32) 216 65 11 do 13 w. 149
e-mail: inwestycje@ledziny.pl
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie (I piętro). Termin składania ofert upływa 17.12.2013 r. o godz. 850.
Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Wadium: -
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9.12.2013 pod numerem 507982-2013.
Pełną treść ogłoszenia można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (382 KB).

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2014 roku" ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9.12.2013 pod numerem 507982-2013, w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Lędziny,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 17.12.2013 r. o godz. 850,
 • wybór oferty:
  ROMAR,
  ul. Mieszka I 16, 43-155 Bieruń,
 • uzasadnienie wyboru oferty:
  oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; wybrana oferta jest najkorzystniejsza; wyboru dokonano ze względu na kryterium określone w §13 SIWZ,
 • zbiorcze zestawienie ofert oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (373 KB),
 • wyboru oferty dokonano w dniu 19.12.2013 r.,
 • umowa zostanie zawarta po dniu 27.12.2013 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Basiaga, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 47, pok. nr DG3, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 154, e-mail: inwestycje@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.12.19
Data udostępnienia: 2013.12.19 21:38:29
Liczba odwiedzin strony: 2077 (ostatnie odwiedziny 2023.01.29 21:48:44)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny