Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Przetarg na poprawę warunków nauczania poprzez rozbudowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum nr 2 w Lędzinach - budowa boiska wielofunkcyjnego - etap I

Data ogłoszenia przetargu: 14.02.2014
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Urząd Miasta Lędziny
ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 216 65 11 do 13, 216 62 91, 216 63 01
tel./fax: (0 32) 216 65 08
e-mail: um@ledziny.pl
Przedmiot zamówienia: Poprawa warunków nauczania poprzez rozbudowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum nr 2 w Lędzinach. Budowa boiska wielofunkcyjnego - etap I.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.32.60-9, 45.23.32.00-1, 45.11.27.10-5.
Termin realizacji zamówienia: 20.07.2014
Specyfikacja warunków zamówienia:  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (10776 KB) albo odebrać w siedzibie zamawiającego (ul. Lędzińska 47, I piętro) w pokoju nr DG5.
Osoba do kontaktów z oferentami: Iwona Dworak
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Lędzińska 47, pok. nr DG5, tel. (32) 216 65 11 do 13 w. 149
e-mail: przetargi@ledziny.pl
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie (I piętro). Termin składania ofert upływa 3.03.2014 r. o godz. 850.
Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Wadium: 6 000,00 zł
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do 30% zamówienia podstawowego.
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.02.2014 pod numerem 52236-2014.
Pełną treść ogłoszenia można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (108 KB).

Modyfikacje SIWZ

 • zmiana ogłoszenia o przetargu z dnia 17.02.2014 - dokument można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (463 KB).

Zapytania i odpowiedzi do przetargu

 • zapytania i odpowiedzi do przetargu z dnia 25.02.2014 - dokument można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (1577 KB).

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Poprawę warunków nauczania poprzez rozbudowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum nr 2 w Lędzinach - budowa boiska wielofunkcyjnego - etap I" ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.02.2014 pod numerem 52236-2014, w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Lędziny,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 3.03.2014 r. o godz. 850,
 • wybór oferty:
  Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.,
  ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno,
 • uzasadnienie wyboru oferty:
  oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; wybrana oferta jest najkorzystniejsza przy uwzględnieniu kryterium określonego w pkt 14 SIWZ,
 • zbiorcze zestawienie ofert oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (434 KB),
 • wyboru oferty dokonano w dniu 21.03.2014 r.,
 • umowa zostanie zawarta po 5 dniach od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Basiaga, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 47, pok. nr DG3, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 154, e-mail: inwestycje@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.03.24
Data udostępnienia: 2014.03.24 22:09:43
Liczba odwiedzin strony: 2137 (ostatnie odwiedziny 2023.01.30 15:13:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny