Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości usługowej położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), burmistrz miasta Lędziny ogłasza:

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości usługowej o całkowitej pow. 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, powiecie bieruńsko-lędzińskim, województwie śląskim, obrębie geodezyjnym Lędziny, k.m. 4, przy ul. Hołdunowskiej, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2110, o użytku Bi,

składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha, zapisanych w księdze wieczystej KA1T/00039324/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

W dziale II księgi wieczystej prawo własności wpisane jest na rzecz Skarbu Państwa, natomiast prawo użytkowania wieczystego na rzecz gminy Lędziny. Działy III i IV wolne są od wpisów. Nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Działki nr 2625/157, 2549/157 i 2626/157 położone są w Lędzinach przy drodze powiatowej ul. Hołdunowskiej, w centralnej strefie miasta, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy usługowej, zabudowy magazynowo-handlowo-usługowej, targowiska miejskiego, pawilonów handlowych i usługowych, zabudowy mieszkaniowej oraz torów kolejowych. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość posiada kształt nieregularny, zbliżony do dwóch figur geometrycznych trapezu i prostokąta przyległych do siebie podstawami. Od północy przylega do gruntów niezabudowanych, od zachodu do torów kolejowych i zabudowy mieszkaniowej z usługami, od wschodu do nieruchomości zabudowanych obiektami usługowo-handlowymi i budynkiem mieszkalnym, od południa do drogi publicznej ul. Hołdunowskiej. Warunki zjazdu z ul. Hołdunowskiej należy uzgodnić z Powiatowym Zarządem Dróg w Bieruniu. Nieruchomość od strony południowej porośnięta jest około 50 drzewami liściastymi w luźnym rozstawie, mających wpływ na zagospodarowanie działek. Pozostała część wynosząca około 2/3 powierzchni porośnięta jest pojedynczymi krzakami samosiejkami, która po wycięciu stanowi powierzchnię nadającą się do zabudowy obiektem zgodnie z planem miejscowym.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny uchwałą nr XXXVIII/222/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. przedmiotowe działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 3U - teren zabudowy usługowej. Przeznaczeniem podstawowym terenów oznaczonych symbolem 3U są usługi i działalności gospodarcze typu: handel detaliczny, hurtowy, rzemiosło, wytwórczość, usługi prowadzone w obiektach typu biurowego, inne usługi za wyjątkiem stacji paliw, baz transportowych, gromadzenia i przetwarzania odpadów, złomu, zużytych pojazdów, maszyn i innych urządzeń. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje wewnętrzną obsługę komunikacyjną, czasowe miejsca postojowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Plan miejscowy jako parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określa m.in. podstawową formę zabudowy - zabudowę wolnostojącą, wysokość budynków max. do 12 m, wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki max. 70%.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 6 grudnia 2013 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 520 000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium ustalone zostało na kwotę 52 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 4 czerwca 2014 r. o godz. 12.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Ogólne warunki przetargu:

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 29 maja 2014 r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.
 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
 • Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.
 • Do ceny nieruchomości wylicytowanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT według stawki 23%, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny.
 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
 • Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów, a także niwelacji i uporządkowania terenu.
 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 • Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomości.
 • Nabywca - we własnym zakresie i na własny koszt - zleca uprawnionemu geodecie okazanie punktów granicznych bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości.
 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).
Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:
 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, co do którego oferent nie wnosi zastrzeżeń,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogłoszenia a także rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz ich akceptacji,
 • w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości,
 • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny wypis z właściwego rejestru, oryginał - lub potwierdzony notrialnie odpis - pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Burmistrz miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji na temat warunków ww. przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203-205, tel. (32) 216 65 11 do 13 wew. 120, 135, 136, 128 w godzinach pracy Urzędu.

Przetarg został ogłoszony 31.03.2014.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • drugi przetarg ustny nieograniczony na "Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości usługowej o całkowitej pow. 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, powiecie bieruńsko-lędzińskim, województwie śląskim, obrębie geodezyjnym Lędziny, k.m. 4, przy ul. Hołdunowskiej, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2110, o użytku Bi" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta Lędziny,
 • przetarg odbył się w siedzibie zamawiającego, w dniu 4.06.2014 r. o godz. 1200,
 • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 3,
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0,
 • przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na nieprzystąpienie osób, które wpłaciły wadium do przetargu,
 • przetarg został rozstrzygnięty 4.06.2014 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Goczoł, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 205, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 120, e-mail: e.goczol@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.06.09
Data udostępnienia: 2014.06.09 22:25:49
Liczba odwiedzin strony: 1918 (ostatnie odwiedziny 2023.01.25 05:01:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny