Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Przetarg na adaptację budynku MKS na przedszkole - etap III

Data ogłoszenia przetargu: 8.04.2014
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Urząd Miasta Lędziny
ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 216 65 11 do 13, 216 62 91, 216 63 01
tel./fax: (0 32) 216 65 08
e-mail: um@ledziny.pl
Przedmiot zamówienia: Adaptacja budynku MKS na przedszkole - etap III.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.11.12.20-6, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7, 45.00.00.00-7, 45.26.23.00-4, 45.45.00.00-6, 45.26.00.00-7, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.31.00.00-3, 45.23.24.40-8.
Termin realizacji zamówienia: 20.07.2014
Specyfikacja warunków zamówienia:  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (37616 KB) albo odebrać w siedzibie zamawiającego (ul. Lędzińska 47, I piętro) w pokoju nr DG5.
Osoba do kontaktów z oferentami: Iwona Dworak
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Lędzińska 47, pok. nr DG5, tel. (32) 216 65 11 do 13 w. 149
e-mail: przetargi@ledziny.pl
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie (I piętro). Termin składania ofert upływa 24.04.2014 r. o godz. 850.
Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Wadium: 20 000,00 zł
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do 15% wartości zamówienia podstawowego.
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8.04.2014 pod numerem 76561-2014.
Pełną treść ogłoszenia można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (368 KB).

Zapytania i odpowiedzi do przetargu

 • zapytania i odpowiedzi do przetargu z dnia 16.04.2014 - dokument można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (22859 KB).

Modyfikacje SIWZ

 • zmiana ogłoszenia o przetargu z dnia 17.04.2014 - dokument można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (467 KB).

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Adaptację budynku MKS na przedszkole - etap III" ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8.04.2014 pod numerem 76561-2014, w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Lędziny,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 24.04.2014 r. o godz. 850,
 • wybór oferty:
  ZUT Tychy Sp. z o.o.,
  ul. Podleska 45, 43-100 Tychy,
 • uzasadnienie wyboru oferty:
  oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; wybrana oferta jest najkorzystniejsza przy uwzględnieniu kryterium określonego w pkt 14 SIWZ,
 • zbiorcze zestawienie ofert oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (531 KB),
 • wyboru oferty dokonano w dniu 13.05.2014 r.,
 • umowa zostanie zawarta po 5 dniach od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Basiaga, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 47, pok. nr DG3, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 154, e-mail: inwestycje@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.05.14
Data udostępnienia: 2014.05.14 17:31:24
Liczba odwiedzin strony: 2109 (ostatnie odwiedziny 2023.01.31 19:01:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny