Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Przetarg na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych mieszanką mineralno-bitumiczną na terenie miasta Lędziny w 2015 roku

Data ogłoszenia przetargu: 16.12.2014
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Urząd Miasta Lędziny
ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 216 65 11 do 13, 216 62 91, 216 63 01
tel./fax: (0 32) 216 65 08
e-mail: um@ledziny.pl
Przedmiot zamówienia: Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych mieszanką mineralno-bitumiczną na terenie miasta Lędziny w 2015 roku.
Zakresy robót:
Etap I - obejmuje pozimową naprawę dróg którą należy wykonać nie później niż do 30 kwietnia;
Etap II - obejmuje systematyczne utrzymanie nawierzchni asfaltowych w dobrym stanie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załączniki nr 7 do niniejszej SIWZ, przewidywana ilość robót - 2 200,00 m2.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
Termin realizacji zamówienia: 31.12.2015
Specyfikacja warunków zamówienia:  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (1056 KB) albo odebrać w siedzibie zamawiającego (ul. Lędzińska 47, I piętro) w pokoju nr DG5.
Osoba do kontaktów z oferentami: Iwona Dworak
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Lędzińska 47, pok. nr DG5, tel. (32) 216 65 11 do 13 w. 149
e-mail: przetargi@ledziny.pl
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie (I piętro). Termin składania ofert upływa 30.12.2014 r. o godz. 950.
Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert
Kryteria wyboru oferty: cena - 80%
termin wykonania poniżej 14 dni - 20%
Wadium: -
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.12.2014 pod numerem 259523-2014.
Pełną treść ogłoszenia można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (412 KB).

Zapytania i odpowiedzi do przetargu

  • zapytania i odpowiedzi do przetargu z dnia 23.12.2014 - dokument można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (218 KB).

Unieważnienie przetargu

  • przetarg nieograniczony na "Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych mieszanką mineralno-bitumiczną na terenie miasta Lędziny w 2015 roku" ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.12.2014 pod numerem 259523-2014, w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Lędziny,
  • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 30.12.2014 r. o godz. 950,
  • zamawiający dokonał unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ cena najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przekraczała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia,
  • informację o unieważnieniu można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (387 KB),
  • przetarg został unieważniony w dniu 12.01.2015 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Basiaga, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 47, pok. nr DG3, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 154, e-mail: inwestycje@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.01.16
Data udostępnienia: 2015.01.16 22:18:11
Liczba odwiedzin strony: 1224 (ostatnie odwiedziny 2023.01.28 04:21:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny