Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Fredry

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), burmistrz miasta Lędziny ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0005, Smardzowice, arkusz mapy 1 przy ul. Fredry, oznaczonej jako działka numer 548/51 o powierzchni 0,0029 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej pod pozycją 244, symbol użytku Ps VI (pastwiska trwałe).

Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz gminy Lędziny w księdze wieczystej KA1T/00037371/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. Działy I-SP, III oraz IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej miasta Lędziny, w II linii zabudowy ul. Fredry. W bliskim otoczeniu działki znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi typu domki fińskie, nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz grunty niezabudowane. W niedalekiej odległości znajduje się ścisłe centrum handlowo-usługowo-administracyjne miasta Lędziny. Działka numer 548/51 posiada kształt trójkąta i przylega do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym typu domek fiński przy ul. Fredry 60 oraz do działki zabudowanej nowej budynkiem mieszkalnym przy ul. Fredry 62A, położonym w II linii zabudowy ul. Fredry. Od południa bok działki przylega do gruntów niezabudowanych. Działka jest nieuzbrojona i nie posiada dostępu do drogi publicznej - ul. Fredry.

Ww. nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny dla obszaru położonego w rejonie ulic: A. Fredry, Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach, zatwierdzonym uchwałą nr XLVII/362/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 kwietnia 2014 r., symbol planu 20 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 300,00 złotych (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wadium ustalone zostało na kwotę 130,00 złotych (słownie: sto trzydzieści złotych 00/100).

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 30 marca 2015 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Ogólne warunki przetargu:

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 24 marca 2015 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: "wadium na działkę numer 548/51 o powierzchni 29 m2 położoną w Lędzinach przy ul. Fredry".
 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
 • Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.
 • Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
 • Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, m.in. uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.
 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 • Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomości.
 • Nabywca - we własny zakresie i na własny koszt - zleca uprawnionemu geodecie okazanie punktów granicznych bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości.
 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 z późniejszymi zmianami).
 • Udział w przetargu oznacza akceptację:
  • stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży;
  • warunków przetargu zawartych w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 • w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości;
 • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny (tzn. wydany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu) wypis z właściwego rejestru;
 • oryginał - lub potwierdzony notarialnie odpis - pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - za wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu: ING Bank Śląski SA Katowice 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130 (konto dochodowe).

Burmistrz miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji na temat ogłoszonego przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55, II piętro, pok. 203-205, tel. (32) 216 62 91, 216 65 11 do 13 wew. 120, 135, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu.

Przetarg został ogłoszony 23.02.2015.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na "Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0005, Smardzowice, arkusz mapy 1 przy ul. Fredry, oznaczonej jako działka numer 548/51 o powierzchni 0,0029 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej pod pozycją 244, symbol użytku Ps VI (pastwiska trwałe)" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta Lędziny,
 • przetarg odbył się w siedzibie zamawiającego, w dniu 30.03.2015 r. o godz. 1100,
 • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 1,
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0,
 • działka została sprzedana osobie fizycznej za kwotę 1 623,60 zł,
 • przetarg został rozstrzygnięty 30.03.2015 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Goczoł, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 205, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 120, e-mail: e.goczol@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.04.03
Data udostępnienia: 2015.04.03 20:45:05
Liczba odwiedzin strony: 1626 (ostatnie odwiedziny 2023.01.22 15:58:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny