Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Zawiszy Czarnego

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), burmistrz miasta Lędziny ogłasza:

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 4 w rejonie ul. Zawiszy Czarnego, oznaczonej jako działka numer 2762/25 o powierzchni 0,0148 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku Ps IV (pastwiska trwałe) - 0,0125 ha, W (rowy) - 0,0023 ha.

Nieruchomość położona jest w zachodniej części miasta Lędziny. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, grunty rolne porośnięte krzewami i drzewami liściastymi samosiejkami. Odległość od ścisłego centrum miasta zabudowanego obiektami administracyjno-handlowo-usługowymi wynosi około 3 km. Ulica Zawiszy Czarnego stanowiąca drogę powiatową, w kierunku południowym łączy się z ul. Wygody, która łączy miasto Lędziny z miastem Tychy. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta, położona jest w II linii zabudowy ul. Zawiszy Czarnego i przylega bezpośrednio do działki 2111/25 zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 47 przy ul. Zawiszy Czarnego oraz gruntów niezabudowanych, gruntów rolnych, przez które przebiega wodociąg Ø 600 - własność Elektrowni Łaziska - odprowadzający wody ze zbiorników wodnych Kopalni "Ziemowit" do Elektrowni Łaziska. Działka 2762/25 porośnięta jest drzewami i krzewami liściastymi - samosiejkami. Przedmiotowa działka jest nieuzbrojona. Uzbrojenie ogólnomiejskie przebiega w ulicy Zawiszy Czarnego. Ulica Zawiszy Czarnego posiada nawierzchnię asfaltową oraz chodnik.

Własność przedmiotowej nieruchomości wpisana jest na rzecz gminy Lędziny w księdze wieczystej nr KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej, które nie dotyczy zbywanej nieruchomości. W dziale III wpisane są obciążenia, które nie dotyczą nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością). Ponadto w dziale III ww. księgi wieczystej wpisane jest ostrzeżenie o prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Tychach pod sygn. akt I Ns 837/14 postępowaniu z wniosku [...] o ustanowienie służebności drogi koniecznej przez stanowiące opisaną w księdze wieczystej nr KA1T/00021882/9 nieruchomości: działki o numerach geodezyjnych 2880/4 i 2881/4 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Lędzinach, stanowiącej działkę numer 440/82, dla której Sąd Rejonowy w Tychach prowadzi księgę wieczystą nr KA1T/00032729/9. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Zapisy działu I-SP oraz działu III w/w księgi wieczystej zostaną przeniesione do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny. W "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny", zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny uchwałą nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), zlokalizowana jest na terenach mieszkaniowo-usługowych o niskiej intensywności zabudowy - do adaptacji.

Realizacja inwestycji - na przedmiotowej działce - wymaga uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.

Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały trzy przetargi ustne nieograniczone: I przetarg w dniu 25 listopada 2014 r., II przetarg w dniu 14 stycznia 2015 r., III przetarg w dniu 5 marca 2015 r. Przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi.

Cena wywoławcza nieruchomości: 6 800,00 złotych (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych 00/100). Wadium ustalone zostało na kwotę 680,00 złotych (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100).

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 11 maja 2015 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Ogólne warunki ww. przetargu:

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 5 maja 2015 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: "wadium na działkę numer 2762/25 o powierzchni 148 m2 położoną w Lędzinach, rejon ul. Zawiszy Czarnego".
 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.
 • Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.
 • Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
 • Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.
 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 • Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomości.
 • Nabywca - we własny zakresie i na własny koszt - zleca uprawnionemu geodecie okazanie punktów granicznych bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości.
 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
 • Udział w ogłoszonym przetargu oznacza akceptację:
  • stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem zbycia,
  • warunków przetargu zawartych w treści niniejszego ogłoszenia a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).
Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:
 • w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości;
 • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny (tzn. wydany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu) wypis z właściwego rejestru;
 • oryginał - lub potwierdzony notarialnie odpis - pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - za wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu: ING Bank Śląski SA Katowice 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130 (konto dochodowe).

Burmistrz miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji na temat ogłoszonego przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205, tel. (32) 216 65 11 do 13, wew. 120, 135, 136, 128 w godzinach pracy Urzędu).

Przetarg został ogłoszony 2.04.2015.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • czwarty przetarg ustny nieograniczony na "Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 4 w rejonie ul. Zawiszy Czarnego, oznaczonej jako działka numer 2762/25 o powierzchni 0,0148 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku Ps IV (pastwiska trwałe) - 0,0125 ha, W (rowy) - 0,0023 ha" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta Lędziny,
 • przetarg odbył się w siedzibie zamawiającego, w dniu 11.05.2015 r. o godz. 1100,
 • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0,
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0,
 • przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłaty wadium w wyznaczonym terminie,
 • przetarg został rozstrzygnięty 11.05.2015 r.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Goczoł, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 205, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 120, e-mail: e.goczol@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.05.26
Data udostępnienia: 2015.05.26 22:35:01
Liczba odwiedzin strony: 1171 (ostatnie odwiedziny 2023.01.24 07:29:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny