Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Przetarg na najem stanowisk handlowych w budynku przy ul. Fredry 10 w Lędzinach

Burmistrz miasta Lędziny ogłasza:

przetargi ustne nieograniczone na najem stanowisk handlowych o powierzchni użytkowej 33,36 m2 w budynku przy ul. Fredry 10 w Lędzinach, usytuowanym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 3207/414 o łącznej powierzchni 1,7302 ha na okres 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Na powierzchnię do wynajęcia składa się:

Stanowisko nr 1:
 1. sklep pow. 12,87 m2,
 2. korytarz pow. 5,24 m2,
 3. magazyn pow. 3,94 m2,
 4. pomieszczenie socjalne pow. 8,11 m2,
 5. zmywalnia pow. 3,20 m2

razem: pow. 33,36 m2.

Wywoławcza stawka czynszu najmu stanowiska wynosi 950,76 zł miesięcznie netto (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych, 76/100). Stawka wywoławcza czynszu nie zawiera podatku oraz innych opłat. Do stawki czynszu wylicytowanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT według obowiązujących stawek.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 20% stawki wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Dopuszcza się możliwość zgłaszania wielokrotności ustalonego postąpienia w czasie licytacji.

Wadium ustalone zostało w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. wniesienie wadium najpóźniej do dnia 3 sierpnia 2015 r. w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank Śląski S.A. nr 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 lub gotówką w kasie tut. Urzędu (w godzinach pracy kasy). Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie wygrał przetargu zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu najmu. Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od podpisania umowy najmu,
 2. złożenie do dnia 3 sierpnia 2015 r. nw. dokumentów w Urzędzie Miasta Lędziny (pok. 107) w godzinach urzędowania:
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym przedmiotu najmu, co do którego nie wnoszą zastrzeżeń oraz o zaakceptują regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

 • dowód wniesienia wadium,
 • osoby fizyczne - dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport);
 • osoby prawne - aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie notarialne udzielane przez organ przedstawicielski;
 • pełnomocnicy - pisemne pełnomocnictwo mocodawcy.

Dokumenty powyższe winny być złożone w oryginale. Za oryginał uważa się również kserokopię potwierdzoną przez organ wydający zaświadczenie lub wypis.

Przetargi odbędą się w dniu 5 sierpnia 2015 r. o godz. 12.30 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Burmistrz miasta Lędziny ma prawo odwołać ogłoszone przetargi z ważnych powodów, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargów do publicznej wiadomości.

Dodatkowych informacji na temat warunków ww. przetargów udziela Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta w Lędzinach, pok. 107, tel. (32) 216 65 11 wew. 126, 162 w godzinach pracy Urzędu.

Pomieszczenie przeznaczone do oddania w najem można obejrzeć w godzinach pracy Miejskiego Zarządu Budynków po wcześniejszym ustaleniu terminu z kierownikiem Miejskiego Zarządu Budynków tel. (32) 326 63 95.

Regulamin niniejszych przetargów dostępny jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Lędziny w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce informacje gospodarcze/ Przetargi.

Bezpośrednio ze strony można pobrać:

 • projekt umowy najmu (Format PDF PDF (192 KB)),
 • regulamin przetargu (Format PDF PDF (162 KB)),
 • oświadczenie oferenta (Format PDF PDF (120 KB)),
 • zarządzenie nr 0050.157.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 8.07.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem stanowiska handlowego powierzchni użytkowej 33,36 m2 w budynku przy ul. Fredry 10 w Lędzinach (Format PDF PDF (139 KB)).

Przetarg został ogłoszony 10.07.2015.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg ustny nieograniczony na "Najem stanowisk handlowych o powierzchni użytkowej 33,36 m2 w budynku przy ul. Fredry 10 w Lędzinach, usytuowanym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 3207/414 o łącznej powierzchni 1,7302 ha na okres 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta Lędziny,
 • przetarg odbył się w siedzibie zamawiającego, w dniu 5.08.2015 r. o godz. 1230,
 • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 1,
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0,
 • pomieszczenie zostało wynajęte osobie fizycznej za kwotę 1 150,76 zł miesięcznie netto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 5.08.2015 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Jacek Saternus, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 107, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 130, e-mail: infrastruktura@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.20
Data udostępnienia: 2015.08.20 19:17:44
Liczba odwiedzin strony: 926 (ostatnie odwiedziny 2023.01.19 18:01:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny