Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Przetarg na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 11

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 782), zarządzenia nr 0050.596.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, burmistrz miasta Lędziny ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę - na czas oznaczony trzech lat - nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0050 ha stanowiącej część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2903/99, jednostka rejestrowa gruntów - 1240, symbol użytku - B (tereny budowlane), z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego.

Nieruchomość położona jest w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna: 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Hołdunowskiej 11. Własność działki 2903/99 o powierzchni 0,0457 ha wpisana jest na rzecz gminy Lędziny w księdze wieczystej nr KA1T/00071727/0 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-Sp księgi wieczystej wpisane są uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innych ksiąg wieczystych (prawo służebności gruntowej), w dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością (służebność gruntowa). Dział IV ww. księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

Nieruchomość - w kształcie prostokąta - stanowi pas gruntu przylegający bezpośrednio do ściany budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce sąsiedniej oznaczonej numerem 2492/100 oraz w sąsiedztwie budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczo-garażowego usytuowanego na działce numer 2903/99. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa, budynki handlowo-usługowe oraz obiekty szkolne.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny. W oparciu o zapisy "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny" zatwierdzonego przez Radę Miasta Lędziny uchwałą nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. z późn. zmianami - nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia zlokalizowana jest w strefie oznaczonej jako zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności zabudowy. Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia na cele urządzenia ogródka przydomowego bez możliwości trwałego zagospodarowania, tj. bez prawa zabudowy oraz trwałego ogrodzenia przedmiotu dzierżawy.

Wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 12,50 zł netto w stosunku rocznym (słownie: dwanaście złotych 50/100) i ustalony został na podstawie zarządzenia nr 0050.223.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 28.11.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za najem lub dzierżawę gruntów użytkowanych jako ogród przydomowy. Czynsz dzierżawny podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT według stawki 23%, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wadium ustalone zostało na kwotę 2,50 zł (słownie: dwa złote 50/100).

Przetarg na oddanie w dzierżawę powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2015 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Czynsz dzierżawny stanowił będzie najwyższą zaoferowaną kwotę przez uczestnika przetargu, w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalona zostanie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i zostanie powiększona o kwotę podatku VAT według stawki 23%. Czynsz dzierżawny za rok, w którym zostanie zawarta umowa dzierżawy zostanie wyliczony proporcjonalnie do czasu trwania dzierżawy w danym roku kalendarzowym. Ustala się termin wniesienia czynszu dzierżawnego do dnia 31 marca każdego roku za dany rok, bez osobnego wezwania. Czynsz płatny jest w kasie tut. Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny. Czynsz dzierżawny za rok, w którym zostanie zawarta umowa dzierżawy wyznacza się do 14 dni, licząc od daty jej podpisania umowy dzierżawy, z osobą ustaloną jako dzierżawca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Aktualizacja opłat (zmiana czynszu dzierżawnego) dokonywana będzie nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie zarządzenia burmistrza miasta Lędziny oraz aneksu do umowy.

 1. Ogólne warunki przetargu:
  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w wysokości 2,50 zł (słownie: dwa złote 50/100) w terminie do dnia 20 sierpnia 2015 r. poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: "wadium na dzierżawę gruntu o pow. 50 m2 przy ul. Hołdunowskiej 11 w Lędzinach z przeznaczeniem na ogród przydomowy".
  • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
  • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, jest zaliczana na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości i nie podlega zwrotowi.
  • Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu, na wskazany przez nich rachunek bankowy.
  • W przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, na wskazany przez nich rachunek bankowy.
  • W przypadku odstąpienia uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy następuje przepadek wadium na rzecz gminy, a przetarg czyni niebyłym.
  • Wywoławcza stawka czynszu nie zawiera podatku oraz innych opłat.
  • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  • Osoba, ustalona jako dzierżawca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest zgłosić przedmiotową nieruchomość do opodatkowania, w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Lędziny.
  • Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi na podstawie podpisanego protokołu przeprowadzonego przetargu nie później niż do 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

  Burmistrz miasta zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy dzierżawy przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta - bez wypowiedzenia - w przypadku konieczności wykorzystania przedmiotowej nieruchomości na potrzeby gminy.

  W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną - osobiści lub poprzez pełnomocników.

 2. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do:
  1. wniesienia wadium w wysokości 2,50 złotych (słownie: dwa złote 50/100) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny w terminie do dnia 20 sierpnia 2015 r.,
  2. przedłożenia zgłoszenia udziału w przetargu wraz z załącznikami (według wzoru - załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.596.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu na najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny),
  3. zaakceptowania projektu umowy dzierżawy - załącznik nr 5 oraz Regulaminu przetargów na najem lub dzierżawę (...) - załącznik nr 1,
  4. złożenia oświadczeń o:
   • akceptacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zapoznaniu się z warunkami przetargu, warunkami umowy oraz Regulaminem przetargów (...), które akceptują bez zastrzeżeń (według wzoru - załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.596.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu na najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny),
   • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia przetargu (według wzoru - załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.596.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu na najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny).
 3. Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:
  • dowód wniesienia wadium (oryginał);
  • oświadczeń / zgłoszeń wskazanych w pkt II niniejszego ogłoszenia;
  • w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości;
  • w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej, do przetargu przystępują oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, jeżeli posiada pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności prawnej;
  • w przypadku osób fizycznych zamierzających wydzierżawić nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny (tzn. wydany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu) wypis z właściwego rejestru;
  • oryginał - lub potwierdzony notarialnie odpis - pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - z wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu: ING Bank Śląski SA Katowice 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130 (konto dochodowe).

Druki oświadczeń oraz warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia, tj.:

 1. załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.596.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 24 września 2013 r. - Regulamin przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny,
 2. załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.596.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 24 września 2013 r. - Zgłoszenie udziału w przetargu,
 3. załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.596.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 24 września 2013 r. - Oświadczenie,
 4. załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.596.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 24 września 2013 r. - Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 5. załącznik nr 5 - Projekt umowy dzierżawy (Format PDF PDF (29 KB)).

dostępne są na stronie internetowej www.ledziny.pl lub w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, pok. 203-205 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji na temat ogłoszonego przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205, tel. (32) 216 65 11 do 13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy Urzędu).

Przetarg został ogłoszony 22.07.2015.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na "Dzierżawę - na czas oznaczony trzech lat - nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0050 ha stanowiącej część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2903/99, jednostka rejestrowa gruntów - 1240, symbol użytku - B (tereny budowlane), z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta Lędziny,
 • przetarg odbył się w siedzibie zamawiającego, w dniu 26.08.2015 r. o godz. 1100,
 • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0,
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0,
 • przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłaty wadium w wyznaczonym terminie,
 • przetarg został rozstrzygnięty 26.08.2015 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Goczoł, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 205, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 120, e-mail: e.goczol@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.28
Data udostępnienia: 2015.08.29 00:15:00
Liczba odwiedzin strony: 1010 (ostatnie odwiedziny 2023.01.22 04:28:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny