Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Przetargi

Przetarg na najem samodzielnych lokali usługowych w budynku przy powstającym placu miejskim tzw. "Placu Farskim" w Lędzinach

Burmistrz miasta Lędziny ogłasza:

przetargi ustne nieograniczone na najem samodzielnych lokali usługowych (oznaczonych numerami 1-4) na parterze w budowanym budynku, usytuowanym przy powstającym placu miejskim tzw. "Placu Farskim" przy zbiegu ulic Lędzińskiej i ks. Kupilasa w Lędzinach, na okres 3 lat.

Lokale nr 1, 3 i 4 przeznaczone są na prowadzenie działalności usługowo-handlowej, zaś lokal nr 2 na prowadzenie działalności gastronomiczno-restauratorskiej. Każdy lokal ma samodzielne wejście z płyty placu oraz odrębne opomiarowanie za zużyte media tj. energię elektryczną, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie ciepłej wody użytkowej oraz zimnej wody. Opłata za zużyte ścieki będzie wynikała z ilości zużytej zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej. Koszty jednostkowe za zużyte media ustali administrator. Najemca będzie też ponosił koszty wywozu odpadów i śmieci.

Wynajmujący dopuszcza wykonanie aranżacji wnętrza pomieszczeń przez najemców, po podpisaniu protokołów z przetargu oraz w uzgodnieniu i za zgodą Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lędziny.

Na stronie internetowej www.ledziny.pl zamieszczone zostały rysunki lokali przeznaczonych do oddania w najem. Wrysowane meble, urządzenia i wyposażenie lokali komercyjnych są pokazaniem możliwej aranżacji, nie są jednak integralną częścią wyposażenia. Będą one przedmiotem weryfikacji i zostaną dostarczone przez najemców lokali wg indywidualnych potrzeb.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: Nieruchomość jest zapisana w jednostce rejestrowej gruntów G.1575 i składa się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi:

 • 124/54 o powierzchni 0,3051 ha, oznaczona jako inne tereny zabudowane - symbol Bi,
 • 123/54 o powierzchni 0,0047 ha, oznaczona jako grunty orne - symbol RIVb,
 • 119/52 o powierzchni 0,2707 ha, oznaczona jako inne tereny zabudowane - symbol Bi,

powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1 Lędziny, obręb ewidencyjny 0004 Lędziny, karta mapy 13, ul. ks. Kupilasa.

Własność powyższych nieruchomości wpisana jest na rzecz gminy Lędziny w księdze wieczystej KA1T/00027878/0 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale III wpisane jest roszczenie przeniesione z KW 12985. Dział IV wolny jest od wpisów. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w zarządzeniu burmistrza miasta Lędziny nr 0050.533.2013 z dnia 28 maja 2013 r.

Przetarg nr 1

Na najem lokalu komercyjnego nr 1 o powierzchni użytkowej 51,00 m2, na którą składają się:

 1. lobby 43,00 m2,
 2. zaplecze socjalne 4,20 m2,
 3. wc pers. 3,80 m2.

Wywoławcza stawka czynszu najmu wynosi 15,00 zł/m2 miesięcznie netto (słownie: piętnaście złotych 00/100). Wadium ustalone zostało w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

Przetarg nr 2

Na najem lokalu komercyjnego nr 2 o powierzchni użytkowej 137,70 m2, na którą składają się:

 1. lobby 58,20,
 2. wc kobiet i niep. 3,10,
 3. wc mężczyzn 3,60,
 4. bufet 8,50,
 5. magazyn napojów 2,70,
 6. zmywalnia 7,00,
 7. magazyn warzyw 2,10,
 8. obróbka warzyw i jaj 3,50,
 9. sień i magazyn opakowań 4,50,
 10. mop i magazyn środków czystości 0,90,
 11. korytarz 10,70,
 12. kuchnia 20,30,
 13. magazyn prod. chłodniczych i suchy 4,90,
 14. szatnia pers.4,90,
 15. wc pers.2 ,80.

Wywoławcza stawka czynszu najmu wynosi 5,00 zł/m2 miesięcznie netto (słownie: pięć złotych 00/100). Wadium ustalone zostało w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

Przetarg nr 3

Na najem lokalu komercyjnego nr 3 o powierzchni użytkowej 45,60 m2, na którą składają się:

 1. lobby 39,60,
 2. zaplecze socjalne 3,20,
 3. wc pers. 2,80.

Wywoławcza stawka czynszu najmu wynosi 15,00 zł/m2 miesięcznie netto (słownie: piętnaście złotych 00/100). Wadium ustalone zostało w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

Przetarg nr 4

Na najem lokalu komercyjnego nr 4 o powierzchni użytkowej 27,10 m2, na którą składają się:

 1. lobby 20,70,
 2. zaplecze socjalne 3,20,
 3. wc pers. 3,20.

Wywoławcza stawka czynszu najmu wynosi 15,00 zł/m2 miesięcznie netto (słownie: piętnaście złotych 00/100). Wadium ustalone zostało w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

Ogólne warunki ww. przetargów:

 • Stawka wywoławcza czynszu nie zawiera podatku oraz innych opłat. Do stawki czynszu wylicytowanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 20% stawki wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych. Dopuszcza się możliwość zgłaszania wielokrotności ustalonego postąpienia w czasie licytacji.
 • Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 26 lipca 2013 r. w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008 lub gotówką w kasie tut. Urzędu (w godzinach pracy kasy) z zaznaczeniem numeru przetargu, którego dotyczy. Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
 • Wadium wpłacone przez oferenta, który nie wygrał przetargu zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się w poczet kaucji zabezpieczającej roszczenia Wynajmującego wynikające z umowy najmu.
 • Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od podpisania umowy najmu.
 • Oferent ustalony w wyniku przetargu jako najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu, stanowiącej zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu zniszczenia przedmiotu najmu ponad normalne zużycie w trakcie używania oraz zabezpieczenie wszelkich należności finansowych.
 • Kaucja zostanie wpłacona na rachunek bankowy tut. Urzędu, najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
 • Kaucja zostanie zwrócona niezwłocznie po rozliczeniu należności oraz przyjęciu przedmiotu najmu przez Wynajmującego po wygaśnięciu umowy najmu.
 • Umowa najmu zostanie podpisana nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Burmistrz miasta Lędziny w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od podpisania umowy najmu.
 • W terminie do 26 lipca 2013 r. oferenci składają w Sekretariacie Burmistrza oświadczenia:
  • o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym przedmiotu najmu, co do którego nie wnoszą zastrzeżeń,
  • o zaakceptowaniu regulaminu przetargu oraz projektu umowy najmu,
  • o planowanym przeznaczeniu lokalu.
 • W dniu przetargu, przed przystąpieniem do licytacji oferenci przedstawiają Komisji Przetargowej:
  • dowód wniesienia wadium,
  • osoby fizyczne - dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport);
  • osoby prawne - aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie notarialne udzielone przez organ przedstawicielski;
  • pełnomocnicy - pisemne pełnomocnictwo mocodawcy wraz z opłatą skarbową.

Dokumenty powyższe winny być złożone w oryginale. Za oryginał uważa się również kserokopię potwierdzoną przez organ wydający zaświadczenie lub wypis.

Przetargi odbędą się w dniu 31 lipca 2013 r. w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55:

 • przetarg nr 1 o godz. 10.00,
 • przetarg nr 2 o godz. 10.30,
 • przetarg nr 3 o godz. 11.00,
 • przetarg nr 4 o godz. 11.30.

Oględzin lokali można dokonać w terminie uzgodnionym z Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Lędzinach, tel. (32) 21 66 511 wew. 154. Dodatkowych informacji udziela Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej, pok. 107, tel. (32) 21 66 511 wew. 126, 162 oraz Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 205 i 203, tel. (32) 21 66 511 wew. 120, 135, w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz miasta Lędziny ma prawo odwołać ogłoszone przetargi z ważnych powodów, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Bezpośrednio ze strony można pobrać:

 • projekt umowy najmu (Format PDF PDF (97 KB)),
 • dokumentację (Format PDF PDF (470 KB)),
 • regulamin przetargu (Format PDF PDF (96 KB)).

Przetarg został ogłoszony 12.07.2013.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetargi ustne nieograniczone na "Najem samodzielnych lokali usługowych (oznaczonych numerami 1-4) na parterze w budowanym budynku, usytuowanym przy powstającym placu miejskim tzw. "Placu Farskim" przy zbiegu ulic Lędzińskiej i ks. Kupilasa w Lędzinach, na okres 3 lat" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Lędziny) na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta Lędziny,
 • przetargi odbyły się w siedzibie zamawiającego, w dniu 31.07.2013 r. o godz. 1000, 1030, 1100 i 1130,
 • przetarg nr 1:
  • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 1,
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0,
  • lokal nr 1 został wynajęty firmie Salon Urody EWA Tomasz Chrupała za kwotę 18,00 zł/m2 netto miesięcznie,
 • przetarg nr 2:
  • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 2,
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0,
  • lokal nr 2 został wynajęty osobie fizycznej za kwotę 9,00 zł/m2 netto miesięcznie,
 • przetarg nr 3:
  • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 2,
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0,
  • lokal nr 3 został wynajęty osobie fizycznej za kwotę 21,00 zł/m2 netto miesięcznie,
 • przetarg nr 4:
  • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 3,
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0,
  • lokal nr 4 został wynajęty osobie fizycznej za kwotę 30,00 zł/m2 netto miesięcznie,
 • przetargi zostały rozstrzygnięte 31.07.2013 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Goczoł, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 205, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 120, e-mail: e.goczol@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.08.05
Data udostępnienia: 2013.08.05 20:08:16
Liczba odwiedzin strony: 2722 (ostatnie odwiedziny 2023.01.25 05:00:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny